Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 4. mateřské školy Dobříš, paní Monika Vaňková, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. odst. 2. písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 4. mateřské škole Dobříš.

  1. Povinné vzdělávání – Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 1. školského zákona přijaty předškolní děti. ( narozené od 1.9. 2015 do 31.8.2016), nebo děti s odkladem školní docházky.
  2. Při přijímání dětí do kapacity školy se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu ( § 34 odst. 5. školského zákona).
    Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů

 

Kriterium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte V  Dobříši a smluvní obci 5
ostatní 3
Věk dítěte 3 roky – nar:. od 1.1.2019-31.8.2019 1
3 roky nar:. od 1.9.2018 do 31.12.2018 2
4 roky nar:.1.9.2017 do 31.8.2018 3
5 let nar. 1.9.2016 do 31.8.2017 4

 

V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kritérií), bude vybrán počet  přijímaných dětí dle data narození dítěte ( 1.1., 2.1., 3.1.      – 31.12.).

Kriteéia jsou platná pro zápis do 4. mateřské školy Dobříš v květnu 2021, děti se přijímají od školního roku 2021/2022, termín pro odevzdání žádostí k předškolnímu vzdělávání bude dne 5.5.2021 od 14,00 do 17,00 hodin.

 

V Dobříši dne : 24.2.2021.
Monika Vaňková – ředitelka školy

Žádosti o přijetí vydáváme od 6.4.2021. Na žádosti je nutné potvrzení od dětského lékaře. Ke stažení jsou oba dokumenty na našich stránkách.

Počet přijímaných dětí bude upřesněn po zápisu do ZŠ.

Přehled smluvních obcí: Čím, Daleké Dušníky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice.