Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 4. mateřské školy Dobříš, paní Monika Vaňková, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. odst. 2. písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 4. mateřské škole Dobříš.

  1. Povinné vzdělávání – Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 1. školského zákona přijaty předškolní děti. ( narozené od 1.9. 2014 do 31.8.2015), nebo děti s odkladem školní docházky.
  2. Při přijímání dětí do kapacity školy se bude vycházet z kriterií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu ( § 34 odst. 5. školského zákona).
    Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů

 

Kriterium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte V  Dobříši a smluvní obci 5
ostatní 0
Věk dítěte 3 roky – nar:. od 1.1.2018-31.8.2018 1
3 roky nar:. od 1.9.2017 do 31.12.2017 2
4 roky nar:.1.9.2016 do 31.8.2017 3
5 let nar. 1.9.2015 do 31.8.2016 4

 

V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kriterií), bude vybrán počet  přijímaných dětí dle data narození dítěte ( 1.1., 2.1., 3.1.      – 31.12.).

Kriteria jsou platná pro zápis do 4. mateřské školy Dobříš v květnu 2020, děti se přijímají od školního roku 2020/2021, termín pro odevzdání žádostí k předškolnímu vzdělávání bude dne 6.5.2020 od 14,00 do 17,00 hodin.

 

V Dobříši dne : 28.1.2019.
Monika Vaňková – ředitelka školy

Žádosti o přijetí vydáváme od 6.4.2020. Na žádosti je nutné potvrzení od dětského lékaře. Ke stažení jsou oba dokumenty na našich stránkách.

Počet přijímaných dětí bude upřesněn po zápisu do ZŠ.