Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 4. mateřské školy Dobříš, paní Monika Vaňková, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. odst. 2. písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 4. mateřské škole Dobříš.

  1. Povinné vzdělávání – Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 1. školského zákona přijaty předškolní děti. ( narozené od 1.9. 2015 do 31.8.2016), nebo děti s odkladem školní docházky.
  2. Při přijímání dětí do kapacity školy se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu ( § 34 odst. 5. školského zákona).
    Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů

 

Kriterium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte V  Dobříši a smluvní obci 5
ostatní 3
Věk dítěte 3 roky – nar:. od 1.1.2019-31.8.2019 1
3 roky nar:. od 1.9.2018 do 31.12.2018 2
4 roky nar:.1.9.2017 do 31.8.2018 3
5 let nar. 1.9.2016 do 31.8.2017 4

 

V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kritérií), bude vybrán počet  přijímaných dětí dle data narození dítěte ( 1.1., 2.1., 3.1.      – 31.12.).

Kriteéia jsou platná pro zápis do 4. mateřské školy Dobříš v květnu 2021, děti se přijímají od školního roku 2021/2022, termín pro odevzdání žádostí k předškolnímu vzdělávání bude dne 5.5.2021 od 14,00 do 17,00 hodin.

 

V Dobříši dne : 24.2.2021.
Monika Vaňková – ředitelka školy

 

Přehled smluvních obcí: Čím, Daleké Dušníky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice.